ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑

          เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้ประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายสุรพล กาญจนะจิตรา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม มีมติเห็นชอบในเรื่องที่สำัคัญหลายเรื่อง อาทิ
          ๑)เห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้.-
              ๑.ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน
               (๑) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ และตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานาส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทนได้
               กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล หรือคณะกรมการพนักงานเทศบาล หรือ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งใดแล้ว และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ยังไม่หมดอายุ ห้ามมิให้องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้นจัดสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันอีก
               (๒) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓
               กรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใด องค์การบริหารส่วนตำบล อาจดำเนินการสอบแข่งขันหรือร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งนั้นในภาค ข. และภาค ค. ก็ได้ โดยผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย
               ๒. การขึ้นบัญช
               -กรณี สถ.เป็นผู้ดำเนินการสอบ
               (๑) ขึ้นบัญชีรายภาคตามที่แสดงความประสงค์ในใบสมัครสอบแข่งขัน โดยเรียงตามลำดับที่ตามคะแนนสูงสุดไปหาน้อยของแต่ละภาค
               (๒) ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีภาคใด ไม่สามารถขอย้ายไปขึ้นบัญชีภาคอื่นได้
               -กรณี อปท. หรือ ก.จังหวัด เป็นผู้ดำเนินการสอบ
               ให้ขึ้นบัญชีเป็นบัญชีของ อปท. หรือของ ก.จังหวัด โดยเรียงตามลำดับที่ตามคะแนนสูงสุดไปหาน้อย
               ๓. การบรรจุแต่งตั้ง
               การบรรจุแต่งตั้งให้บรรจุได้เฉพาะตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล โดยต้องมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่บรรจุ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
               กรณีบัญชีของ สถ.
               -การบรรจุแต่งตั้งให้บรรจุได้ตามภาคที่ได้รับการขึ้นบัญชี โดยเรียงลำดับที่
               กรณีบัญชีของ อปท.
               -การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุได้เฉพาะใน อปท. นั้น
               กรณีบัญชีของ ก.จังหวัด
               -การบรรจุและแต่งให้บรรจุได้ใน อปท. ในเขตจังหวัดนั้น
               ๔. สำหรับค่าธรรมเนียมการสอบ
               ให้พิจารณานำไปถัวจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบ แข่งขันได้ทุกรายการ โดยรายงานผลให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบแล้วแต่กรณี
               ๒)เรื่องเพื่อทราบ
                   ๒.๑)การแก้ไขปัญหาการขออนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
                   ๒.๒)การลาออกจากราชการของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ข้อหารือจังหวัดมหาสารคาม)
                   ๒.๓)การขอใช้บัญชีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหาร กรณี บัญชีหมดอายุ (บัญชีสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
                   ๒.๔)การตรวจสอบข้อเท็จจริงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของ อบต.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
                                                                                         ฯลฯ

สำหรับรายละเอียดบันทึกการประชุมฉบับเต็ม เนื่องจาก บันทึกการประชุมฯมีข้อความที่พาดพิงถึงบุคคลที่ ๓ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง หรือเกิดปัญหาข้อกฎหมายในภายหลังได้ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่น รวมทั้งป้องกันการฟ้องร้องในอนาคต ทีมงานกลุ่มเพื่อนฯจึงขออภัยที่ไม่สามารถนำบันทึกการประชุมฉบับเต็มมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นี้ แต่หากเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่านใด มีความประสงค์ต้องการบันทึกการประชุมฉบับเต็มครั้งนี้ ให้ส่งอีเมล์ แจ้งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และอบต./เทศบาล หรือหน่วยงานต้นสังกัด และบันทึกการประชุมครั้งที่....... ที่ต้องการ มาที่อีเมล์ phiphatw@hotmail.com ทางทีมงานกลุ่มเพื่อนฯ จะได้แนบไฟล์ pdf.จัดส่งกลับไปให้ภายใน ๓ วัน หากเกินระยะเวลา ๓ วันยังไม่ได้รับ ขอให้ส่งเมล์มาอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ.- ขอขอบคุณ จ.ส.อ.วัฒนชัย บุญมานะ ปลัดอบต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา กรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ที่ช่วยอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารข้อมูลมาเผยแพร่

 

 

Web Design Factory
Free Web Counters
 

(๒๙-๐๕-๕๑)