ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น :  ก้าวสู่ปีที่ ๙ กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 ส.ค. 53     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  2952  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
 
ก้าวสู่ปีที่ ๙  กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
“มุ่งมั่น สร้างสรรค์ นำความจริง สู่สังคมท้องถิ่น”
--------------------------------------
 
 
                สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทุกท่าน วันนี้ เป็นวันสำคัญของกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นวันครบรอบ ๘ ปี ของการเปิดตัวเว็บไซต์ “กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล” นับแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ภายหลังจากที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เปลี่ยนแปลงให้สายงานในตำแหน่ง ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา จากเดิมที่ ก.ท. เดิม กำหนดให้เริ่มต้นจากระดับ ๓ และ ระดับ ๒ เป็นให้เริ่มต้นจากระดับ ๖ ทั้ง ๓ ตำแหน่ง ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว มีกระแสการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ โดยมียุบกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) กรมผังเมือง และยังมีข่าวว่าจะยุบกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) พร้อมมีกระแสข่าวว่าจะโอนข้าราชการในสังกัดของกรมทั้ง ๓ กรมมาลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มาดำรงตำแหน่ง ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา ซึ่งสอดคล้องกับมติ ก.อบต.ที่กำหนดให้ตำแหน่งเหล่านี้ เริ่มต้นจากระดับ ๖ ทำให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งขณะนั้น ก็มีเพียงตำแหน่ง ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา มีความวิตกกังวลกันอย่างมาก มีการรวมตัวกันในรูปแบบต่าง ๆ กัน และเรียกร้องให้ผู้แทนปลัดอบต.ทั้ง ๓ คนในขณะนั้น ประกอบ นายสถิตย์ ฉัตรแก้วชูไทย ปลัดอบต.หมูสี จ.นครราชสีมา (ปัจจุบันลาออกจากราชการ) นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ปลัดอบต.สุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล) และ พ.จ.อ.อุดร  บุญช่วยแล้ว ปลัดอบต.บางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ (ปัจจุบันย้ายไปอบต.แหลมฟ้าผ่า จังหวัดเดียวกัน) ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าว ซึ่งต่อมา ปลัดอบต.ทั้ง ๓ ท่าน ได้เดินสายชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว พร้อมรับปากที่จะให้ ก.อบต.มีมติรับรองสถานะของ ๓ ทหารเสือของอบต.ชุดแรก ให้อยู่ในตำแหน่งได้จนกว่าจะได้ระดับ ๖ และต่อมาก็มีมติ ก.อบต.ให้การรับรองเรื่องนี้ไว้อย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือชี้แจงจากฝ่ายเลขานุการ ก.อบต. รับรองเรื่องดังกล่าว จนกระทั่งปลัดอบต. หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา พอใจและคลายความวิตกกังวลลงไปซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะสงบลง
                จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำให้ผู้เขียนซึ่งมีความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์ในขณะนั้น (ซึ่งยังไม่มีพนักงานส่วนตำบลคนใดจัดทำเว็บไซต์ในช่วงเวลาดังกล่าว) ได้ตัดสินใจทำเว็บไซต์นี้ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า www.geocities.com/panakgan2002 ซึ่งเป็นฟรีเว็บไซต์ สำหรับใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานกับเพื่อนพนักงานส่วนตำบลในวงกว้างทั่วประเทศ ทำให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจของพนักงานส่วนตำบลในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างรวดเร็ว หลังจากเหตุการณ์นี้ เว็บไซต์กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบลจึงได้รับความสนใจจากคนในแวดวงท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น จากการนำเสนอบทความ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมติ ก.อบต. (ก.กลาง) จากเดิมที่ไม่มีการเปิดเผย แต่จากเหตุการณ์ข้างต้นทำให้ผู้แทนปลัดอบต.ใน ก.อบต.จำต้องส่งเอกสารมติ ก.อบต.มาลงเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้พนักงานส่วนตำบลทั่วประเทศได้รับทราบถึงมติก.อบต.ประจำแต่ละเดือนอย่างทั่วถึง และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก็น่าเสียดายที่ระยะหลังผู้แทนปลัดอบต.ใน ก.อบต. ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้นัก ทำให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมติ ก.อบต.ล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งก็หวังว่าเหตุการณ์ในอดีตที่พวกเราลุกฮือขึ้นนั้น จะไม่เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกันอีก ซึ่งไม่ต้องถามถึงมติ ก.ท. และ ก.จ. ที่ไม่เคยมีการเผยแพร่ หรือมีก็ไม่ต่อเนื่องอย่างที่คนเทศบาลและคนอบจ.บ่นกันผ่านเว็บบอร์ด ผ่านเวทีต่าง ๆ เรื่อยมา
                ต่อมา 22 ตุลาคม 2545 ผู้เขียนได้ขอจดทะเบียนโดเมนเนม ( Do Men Name ) ชื่อเว็บไซต์ก่อนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้รับการแยกจากกรมการปกครองอย่างเป็นทางการ ในชื่อ www.thailocalgov.com”  ซึ่งต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ไปจดทะเบียนเว็บไซต์ของกรมฯโดยใช้ชื่อเดียวกันกับของกลุ่มเพื่อนฯคือ www.thailocalgov.go.th และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น www.thailocaladmin.go.th   จนถึงปัจจุบัน   หลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีบทบัญญัติรับรองสถานะของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกประเภทให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยใช้คำว่า “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” เป็นครั้งแรก ผู้เขียนจึงเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้เว็บไซต์นี้ได้รับใช้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภทอย่างกว้างขวางซึ่งที่ผ่านมาปรากฎชัดว่า มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ไม่ว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ได้เข้ามาเยี่ยมชมและมีส่วนร่วมในเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมออยู่ก่อนแล้ว  ผู้เขียนจึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมเป็น “กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น” และปรับปรุงหน้าตาเว็บไซต์ให้ดูสวยงาม และมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ดังที่ปรากฎต่อสายตาของเพื่อน ๆ ในปัจจุบัน
                อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2546 และได้เริ่มมีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มเป็นทวีคูณในตำแหน่งหลากหลาย จึงมีคนรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาสู่วงการท้องถิ่น และได้มีการจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สายงานของหัวหน้าส่วนโยธา สายงานของนิติกร สายงานของพัฒนาชุมชน สายงานของธุรการ เป็นต้น ทำให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้เขียนรู้สึกดีใจที่เว็บไซต์เหล่านี้ได้รับความนิยมในกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน เพราะจะทำให้ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ผ่อนคลายลงบ้าง และหากอนาคตมีเว็บไซต์ที่สามารถทดแทนเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ หรือเว็บไซต์นี้ไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป ผู้เขียนและทีมงานก็จักได้พักผ่อนไปตามกาลเวลาที่เหมาะสมต่อไป
                มีเพื่อนหลายคนสอบถามว่า ผู้เขียนใช้เวลาที่ไหนมาเขียนบทความ มาอัพเดรสข้อมูล และยังไปทำโน้นทำนี่ จัดอบรมโน้นจัดอบรมนี่ เป็นกรรมการโน้นเป็นกรรมการนี่มากมายเยอะแยะไปหมด ก็อยากบอกไว้ตรงนี้อีกครั้งว่า เวลาของท่านกับเวลาของผู้เขียนก็เท่า ๆ กัน เวลาของผู้เขียนไม่มี 25 หรือ 30 ชั่วโมงต่อวันอย่างแน่นอน แต่ผู้เขียนได้เบียดเบียนเวลาของครอบครัวส่วนหนึ่ง เวลาส่วนตัวที่ควรพักผ่อนส่วนหนึ่ง และขอเวลาราชการบางส่วนมาทำประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งผู้เขียนก็หวังไว้ว่า จะมีคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ได้มาแบ่งเบาภาระเหล่านี้บ้างเพื่อจะได้แชร์เวลาเหล่านั้นร่วมกัน วันนี้ ก็ยังรอคนที่มีอุดมการณ์เช่นนี้อยู่
                มีเพื่อนหลายคนสอบถามว่า ได้รับค่าตอบแทนหรือมีรายได้จากเว็บนี้อย่างไร ผู้เขียนก็อยากบอกไว้ตรงนี้อีกเช่นกันว่า  ผู้เขียนและทีมงานได้รับค่าตอบแทนคือกำลังใจจากเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มีรายได้คือเพื่อนร่วมอาชีพเพิ่มขึ้นมากมายในทุกภูมิภาค นั่นคือคำตอบครับ
                วันนี้ เว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเดินทางมาไกลกว่า ๘ ปี กำลังย่างกรายเข้าสู่ปีที่ มีการนำเสนอข้อมูลมากมายผ่านสายตาของเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่เหนือสุดเชียงราย (แม่สาย) จรดใต้สุด อ.เบตง จังหวัดยะลา มีเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง ทุกประเภท ทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย (วัยรับราชการ) เข้ามาเยี่ยมชม ให้กำลังใจบ้าง  บ่นบ้าง ด่าบ้าง ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา ของปุถุชนที่ยังมีกิเลส มีความโลภ โกรธ หลง จึงมีคนชื่นชอบและไม่ชอบเป็นของคู่กัน ซึ่งผู้เขียนเองมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ก็หวังว่า เว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ มากกว่าที่จะเป็นโทษ จึงอยากขอร้องท่านที่มีความโกรธเกลียดคนอื่น หรือมีปัญหากับคนข้างเคียง คนใกล้ชิด หากต้องการระบาย สามารถใช้ช่องทางอีเมล์มาระบายได้ แต่กรุณาอย่าโพสต์ลงในเว็บบอร์ด ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดสาธารณะ เพราะนั่นจะทำให้ผู้จัดทำเว็บไซต์และทีมงานกลุ่มเพื่อนฯเดือดร้อน และอาจนำไปสู่การปิดตัวของเว็บนี้ในระยะเวลาอันสั้น
 
 
 
                ก่อนจบคอลัมน์ ขอแจ้งผลการรวบรวมรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อยื่นคำร้องต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในการร้องขอให้รัฐบาลจัดให้มีกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกองทุนเงินข้าราชการส่วนท้องถิ่น นั้น ตัวแทนสมาพันธ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 5 ท่านได้รับการประสานให้เข้าพบอย่างเป็นทางการกับคณะของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.30 น.ที่ผ่านมา โดยได้นำบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่รวบรวมได้ ณ วันดังกล่าวรวม 4,972 รายชื่อพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการรวม 4 กล่องดังที่เพื่อน ๆ ส่วนใหญ่ได้รับทราบแล้ว ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้เวลาคณะที่เข้าพบประมาณ 20 นาที โดยนายกรัฐมนตรีได้รับปากที่จะนำไปพิจารณา โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงปัญหาของการเบิกจ่ายตรงของข้าราชการพลเรือนที่รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการรื้อระบบและปรับปรุงใหม่   ซึ่งคณะที่เข้าพบได้พยายามอธิบายให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งการแก้ไขอาจยากกว่าของข้าราชการพลเรือน นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้ว คณะที่เข้าพบยังได้ยื่นหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นและสามารถแก้ไขปัญหาหลายเรื่องที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน โดยนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับและแจ้งว่าได้มอบหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรในนามของวิปรัฐบาลโดยจะไม่รอร่างของรัฐบาลที่คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ส่งมายังคณะรัฐมนตรีอีกต่อไป (ทราบในเวลาต่อมาว่า ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมลงชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.นี้ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเย็นวันดังกล่าว) โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการให้กฎหมายฉบับนี้แล้วเสร็จภายในการประชุมสภาสมัยสามัญนิติบัญญัตินี้ (สมัยประชุมเริ่ม 1 สิงหาคม สิ้นสุดประมาณต้นเดือนธันวาคม 2553) 
 
 
 
               สำหรับเรื่องสุดท้ายที่คณะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีคือ ขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 24 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันข้าราชการส่วนท้องถิ่น” โดยยึดเอาวันที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับซึ่งได้บัญญัติรับรองสถานะของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้เป็นการเฉพาะ โดยนายกรัฐมนตรีรับจะนำไปพิจารณา สำหรับรายชื่อที่มีผู้ยื่นมาภายหลังวันดังกล่าว ซึ่งยังคงมีการทยอยส่งมาอย่างต่อเนื่องนั้น สมาพันธ์ข้าราชการฯจะรวบรวมไว้เพื่อนำส่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามเรื่องนี้ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ในการนี้สมาพันธ์ข้าราชการฯขอขอบคุณ ท่านปลัดสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดอบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ที่ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครอีก 3 ท่าน นำเข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีครั้งนี้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ สมาพันธ์ฯ จะได้ติดตามผลการยื่นคำร้องครั้งนี้เป็นระยะ ๆ ต่อไป
                ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือข่าย ก.จังหวัด ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้อสรุปสำคัญ ๆ หลายเรื่อง จะได้นำมาเล่าให้เพื่อน ๆ รับทราบในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับ สวัสดีครับ.
 
 
 
พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
www.thailocalgov.com
E-mail: phiphatw@hotmail.com
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

ดาวน์โหลดเอกสารข้างต้น (ไฟล์ pdf) คลิกที่นี่

 

         (หมายเหตุ.- ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมคุยหรือเสนอแนะกับคอลัมน์นี้เพิ่มเติม โดยส่งจดหมายมาทางอีเมล์ phiphatw@hotmail.com)

 

ถาม-ตอบเกี่ยวกับปัญหาแนวทางปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมาย
กับ ป.นันทวิทย์ เงี้ยวชัยภูมิ ท้องถิ่นอำเภอหางดง เชียงใหม่ ที่ chief_handong@hotmail.com

ถาม-ตอบเกี่ยวปัญหาการบริหารงานบุคคล กับนางสาวศิรินทิพย์ หลักดี นักบริหารงานทั่วไป ๖ หน.ฝ่ายอำนวยการ ทต.สุเทพ อ.เมืองฯ เชียงใหม่ ที่ sirintip_st@hotmail.com

อ่านคอลัมน์นี้ย้อนหลัง คลิกที่นี่

 

 
ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  1
วันเวลาที่เขียน :  10 ส.ค. 53 22:05:27 น.
 

    ขอชื่นชมในการเสียสละเพื่อส่วนรวมครับ  ป.  อยากฝากท่านให้เขียนบทความเรื่อง ระเบียบพัสดุที่ได้ยกเลิกระเบียบของ อบต.ด้วยครับ  น่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์  โดยเฉพาะอำนาจในการจัดซื้อ/จ้างที่เปลี่ยนแปลงไปของ นายก อบต.เพราะมองดูแล้ว น่าจะมีคนสนใจเรื่องนี้มากครับ

                                          ป.นครพนม
 

 


กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
เข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น  
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
รหัสตรวจสอบ :  รหัสตรวจสอบ  ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลต่างกัน
พิมพ์รหัสตรวจสอบ : 
   
 

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand